00

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

                                                

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art 83 ust. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku (Dz.U. z 2018 roku poz. 845 t.j.) oraz na podstawie § 74 ust.1 Statutu Spółdzielni, Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych zwołuje
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się
 w dniu 27 maja 2019 roku, o godz. 16:00
w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II, przy ul. Wyrskiej 4 w Łaziskach Górnych. Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni od godz. 15:45.

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD:


1.    Otwarcie obrad.
2.    Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia: przewodniczącego, sekretarza i asesora.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Wybór Komisji skrutacyjno-mandatowej oraz Komisji wniosków.
5.    Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 2018 r.                                                                                  
6.    Przedstawienie Sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2018 r.                                               
7.    Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.
8.    Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.
9.    Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

1)    zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2018 r. - uchwała nr 1
2)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.- uchwała nr 2
3)    przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r. - uchwała nr 3
4)    absolutorium dla Prezesa Zarządu.- uchwała nr 4
5)    absolutorium dla Z-cy Prezesa  Zarządu.- uchwała nr 5
6)    oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć - uchwała nr 6
7)    podziału nadwyżki bilansowej.- uchwała nr 7  

10.    Wybory do Rady Osiedlowej (tajne)

1) Uchwała powołująca nowy skład Rady Osiedlowej - uchwała nr 8

11.    Zakończenie obrad.

Z materiałami na Walne Zgromadzenie Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się w siedzibie Spółdzielni          w Łaziskach Górnych Os. Kościuszki 100 od dnia 30.04.2019 r. gdzie będą wyłożone dokumenty dotyczące tematów obrad Walnego Zgromadzenia, tj:
•    protokół z obrad Walnego Zgromadzenia odbytego dnia 21.05.2018 r.,
•    projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
•    sprawozdanie Zarządu z działalności w 2018 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym,
•    projekty uchwał.

Informacja dla członków spółdzielni:

•    Zgodnie z art. 83 ust 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 74 ust. 3 Statutu Spółdzielni członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw                w porządku obrad walnego zgromadzenia poparte podpisami co najmniej 3 członków na co najmniej 15 dni przed posiedzeniem walnego zgromadzenia.
•    Zgodnie z art. 83 ust 12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem walnego zgromadzenia.


Zarząd serdecznie zaprasza wszystkich członków spółdzielni do wzięcia udziału w WZCz.