Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych

Franciszek Rola – Prezes
Tadeusz Kopiec – Z-ca Prezesa ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółdzielni Walne Zgromadzenie wybrało nową Radę na kadencję 2017 - 2020, w której skład weszli:

Józef Kozicki - przewodniczący
Benedykt Swadźba - z-ca
Wiesława Migdałek - sekretarz
Tadeusz Solich - członek
Krzysztof Kąkol - członek

Zmienił się także skład Rady Osiedlowej:

Stanisław Trepczyński - przewodniczący
Janusz Kilianek - sekretarz
Stanisław Gajda - członek