00

Ogłoszenie

 

Informujemy mieszkańców Os. Kościuszki w Łaziskach Górnych, że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach pismem z dnia 06.06.2022 r. poinformowało        o kolejnej podwyżce cen energii cieplnej do centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody. Poniższa tabela przedstawia nowe ceny ciepła ustalone przez TAURON Wytwarzanie S.A. - źródło ciepła Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych w Taryfie dla ciepła:

 

L.p.

Wyszczególnienie:

Jednostka miary

Cena netto do 30.06.2022

Cena netto od 01.07.2022

1.

rata miesięczna za zamówioną moc cieplną

zł/MW/m-c

10 157,77 zł

10 695,12 zł

2.

za dostarczone ciepło

zł/GJ

33,09 zł

34,84 zł

3.

za nośnik ciepła

zł/m3

19,22 zł

20,24 zł

Taryfa PEC 2022 (PDF)

 

 

WAŻNE !!!

Ważne!!!

Informujemy mieszkańców Os. Kościuszki od nr 101 do nr 110 oraz bud. Dworcowa 45 w Łaziskach Górnych
korzystających z TV osiedlowej, o zmianie standardu nadawania
programów telewizyjnych. Jeżeli po wykonaniu skanowania kanałów pojawi
się tylko 6 programów to oznacza, że konieczne jest zastosowanie dekodera
DVBT-2 lub zakup nowego telewizora.

Koszt zakupu dekodera np.

KRUGER&MATZ DEKODER TV TUNER DVB-T2 H.265 HEVC wynosi ok. 100,00 zł.

Do zakupu dekodera można otrzymać rządową pomoc w wysokości 100,00 zł, a do zakupu telewizora 250,00 zł.

Wnioski można złożyć za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznie za pomocą platformy gov.pl.

Przetarg


Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łaziskach Górnych,
Os. Kościuszki 100, 43-173 Łaziska Górne, ogłasza przetarg na:

„Remont elewacji zewnętrznych ścian balkonowych i czołowych płyt żelbetowych balkonów w dwóch
budynkach wielomieszkaniowych usytuowanych w Łaziskach Górnych przy ul. Os. Kościuszki.
1. Postępowanie jest prowadzone w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego bez zastosowania
przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Przedmiot Zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji zewnętrznej ścian balkonowych i czołowych
płyt żelbetowych balkonów w dwóch budynkach, wykonanych w technologii wielkiej płyty

typu „FADOM”, usytuowanych w Łaziskach Górnych przy ul.:
1. Os. Kościuszki 103 – 6 pionów-30 balkonów,
2. Os. Kościuszki 105 – 4 piony -20 balkonów.

3. Oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
PRZETARG – „Remont balkonów w budynkach Os. Kościuszki w Łaziskach Górnych”
Miejsce składania ofert:
Biuro Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych, Os. Kościuszki 100
tel./fax. 32 224 33 13, tel. 32 224 30 39,
e-mail: gsm-laz @wp.pl ,
godziny urzędowania: poniedziałek 09:00 – 17:00; wtorek, środa, czwartek, piątek; 07:00 – 15:00,
Termin składania ofert: do 31.05.2022 r. do godz. 09.10.
4. Przetarg odbędzie się w siedzibie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych.
Otwarcie kopert nastąpi w dniu: 31.05.2022 r., o godz. 09.15 w Biurze Górniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych.
5. Pożądany termin realizacji zamówienia: III – IV kwartał 2022 r.
6. Wadium: 12 000,00 zł.
Warunkiem udziału w przetargu jest terminowe złożenie oferty w Biurze Spółdzielni oraz
wpłacenie wymaganego wadium przelewem na konto bankowe Spółdzielni Mieszkaniowej: BANK
Millennium nr 90 1160 2202 0000 0000 3240 2422, najpóźniej w dniu poprzedzającym
rozstrzygnięcie przetargu. Wymagane są dowody tożsamości jak i dowody wpłaty wadium do
wglądu przed przystąpieniem do przetargu.
7. SIWZ oraz wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia są dostępne na stronie
internetowej Spółdzielni www.gsm.laziska.pl oraz można je uzyskać w Biurze Górniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w godzinach pracy.
Przed złożeniem oferty zalecamy dokonanie oględzin miejsca wykonania usługi.
Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: Tadeusz Kopiec.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty w przypadku złożenia ofert
zawierających takie same warunki.
8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, zmiany warunków przetargu,
odstąpienia od przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Załącznik do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczącej remontu elewacji zewnętrznych ścian balkonowych oraz czołowych płyt żelbetowych balkonów w  budynkach wielomieszkaniowych, usytuowanych w Łaziskach Górnych, Os. Kościuszki

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych informuje      o nawiązaniu współpracy z biurem projektowo-konsultingowym  „ECOPROBUD” s.c. z siedzibą w Mikołowie przy u. Żwirki i Wigury 65, w celu przygotowania dokumentacji projektowej dotyczącej dokończenia ocieplania budynków Os. Kościuszki od nr 101 do nr 110 łącznie z wzmocnieniem warstwowych ścian wykonanych w technologii wielkiej płyty. Powyższe jest niezbędne do ustalenia kosztów termomodernizacji i przedstawienia ich wysokości na Walnym Zgromadzeniu, które podejmie ostateczną decyzję w tym zakresie. Przy obecnym poziomie cen materiałów i usług budowlanych, do przeprowadzenia termomodernizacji będzie konieczne zaciągnięcie kredytu. Ustalono, że najkorzystniejszy dla Spółdzielni byłby kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego, który oferuje premię termomodernizacyjną                  w wysokości 16% przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz 50% kosztów wzmocnienia płyt. W celu opracowania dokumentacji projektowej przedstawiciele biura ECOPROBUD s.c. będą dokonywać czynności (pomiary, odwierty kontrolne itp.) w budynkach i na terenie osiedla bez konieczności wchodzenia do mieszkań.