00

PSZOK

WAŻNE!

Informujemy mieszkańców o wprowadzeniu od 01.10.2021 roku nowych zasad  odbioru  odpadów w PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łaziskach Górnych przy ul. Łazy) polegających na konieczności okazania Karty przypisanej do nieruchomości. Zgodnie z Zarządzeniem nr 334/982/21 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 14.06.2021 r. mieszkańcy nieruchomości wielolokalowych otrzymają Kartę zbliżeniową w formie dokumentu z tworzywa sztucznego, posiadającego indywidualny numer identyfikacyjny. Mieszkańcy Os. Kościuszki od nr 101 do nr 110 oraz Dworcowej 45 mogą odebrać Kartę w siedzibie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych, Os. Kościuszki 100 od dnia 21.09.2021 r. w godzinach: poniedziałek 9:00 – 17:00, od wtorku do piątku. 7:00 -15:00 po wypełnieniu wniosku o wydanie.

 

Szczegółowe zasady określa "Regulamin wydawania i korzystania z Karty PSZOK dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Łaziska Górne na potrzeby gospodarowania odpadami komunalnymi" dostępny tutaj lub bezpośrednio na stronie internetowej Urzędu Miasta

 

 

KONKURS NA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

 

KONKURS NA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Rada Nadzorcza Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych
 ogłasza konkurs na stanowisko
CZŁONKA ZARZĄDU – PREZESA ZARZĄDU GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH
 
Miejsce pracy: Łaziska Górne
 
Osoba przystępująca do konkursu powinna spełniać niżej wymienione warunki:
 
posiadać członkostwo w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych,
minimum wykształcenie średnie,
znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania GSM w Łaziskach Górnych,
doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych przez okres co najmniej 3 lat.,
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 
 
Wymagane dokumenty:
 
  cv wraz ze zdjęciem i z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.   o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781),
  odpis świadectwa ukończenia szkoły co najmniej średniej, odpisy uprawnień zawodowych, kserokopie dodatkowych uprawnień, odbytych kursów, szkoleń i itp.,
  pisemne oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
z członkiem Rady Nadzorczej,
  oświadczenie o niekaralności, nie podleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji kierowniczych oraz, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie sądowe, karne lub karno-skarbowe,
  oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,
  dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych.
 
 
 
Warunki zatrudnienia oraz Regulamin przeprowadzenia konkursu do wglądu w siedzibie Spółdzielni.
 
Oferty pracy w zamkniętej kopercie z napisem:
 
 „REKRUTACJA – CZŁONEK ZARZĄDU – PREZES ZARZĄDU”
należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. od 01.09.2021 r. w siedzibie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej  znajdującej się w Łaziskach Górnych przy ul. Os. Kościuszki 100 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00 lub listownie na adres Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łaziskach Górnych, 43-173 Łaziska Górne, ul. Os. Kościuszki 100.
 
 
         Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po terminie, jak też zawierające braki formalne pozostawia się bez rozpoznania.
         Otrzymane oferty, odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania, zostaną zniszczone po zakończeniu postępowania.
         Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 23.09.2021 r. w siedzibie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych.
         O terminie i miejscu prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
         Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn.
         Informacje o Spółdzielni można uzyskać w siedzibie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych, Os. Kościuszki 100, tel. 32 2243313.
 

OGŁOSZENIE

 

 

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym informujemy mieszkańców Osiedla Kościuszki i ul. Dworcowej 45 w Łaziskach Górnych o terminach napełniania instalacji C.O.
 
 
 
w bud. Os. Kościuszki 101 do 110 napełnianie odbędzie się
 
w dniu 14 września 2021 roku (wtorek) w godz. od 8:00 do 15:00

 
 
w bud. Dworcowa 45 napełnianie odbędzie się
 
w dniu 15 września 2021 roku (środa) w godz. od 8:00 do 15:00
 
 
Prosimy mieszkańców o obecność w wyznaczonym terminie w mieszkaniach oraz odkręcenie zaworów grzejnikowych!!!
 
 
 
O szczególną uwagę prosimy mieszkańców IV pięter oraz osoby, które dokonywały jakichkolwiek prac związanych z instalacją c.o. np. wymiana grzejników, termoregulatorów itp.
 
 
 
Firmą wykonującą jest "ALG" Andrzej Gasz tel. 601 241 320 lub 601 458 588
 
 
 
Wszelkie zauważone nieszczelności prosimy zgłaszać bezpośrednio firmie "ALG" pod wskazany wyżej numer telefonu lub w spółdzielni w godzinach pracy tel. 32 224 33 13.
 

Franciszek Rola

 Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej i niespodziewanej śmierci długoletniego Prezesa Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych

 

Franciszka Roli

 

Z Rodziną oraz Najbliższymi zmarłego łączymy się w bólu i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

ZARZĄD,
PRACOWNICY,
RADA NADZORCZA I RADA OSIEDLOWA.

 

Pogrzeb Franciszka Roli odbędzie się w czwartek, 19 sierpnia, o godz. 9.00 w kościele pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Łaziskach Górnych przy ul. Stefana Wyszyńskiego 12.