00

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku mieszkalnego

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku mieszkalnego należącego do zasobów Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej zlokalizowanego przy ul. Dworcowa 45 w Łaziskach Górnych

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul.Osiedle Tadeusza Kościuszki 100 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie Termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego należącego do zasobów Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej zlokalizowanego przy ul. Dworcowa 45 w Łaziskach Górnych”

Oferta winna być zabezpieczona wadiumw wysokości:

12 000,00 zł, słownie: dwanaście tysięcy złotych i 00/100

Dokumentacja przetargowa jest dostępna na stronie internetowej www.gsm.laziska.pl w załącznikach do ogłoszenia o przetargu. Materiały przetargowe są również dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego dniach od 14.01.2019 r. do 22.01.2019 r. w godz. od 7:00 do 14:00 (w poniedziałki od 9:00 do 16:00).

Termin składania ofert: do 25.01.2019 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Os. Kościuszki 100 w Łaziskach Górnych.

Osobą uprawnioną do kontaktu jest Tadeusz Kopiec nr telefonu 32 224 33 13.

Zamawiający zastrzega sobie swobodny wybór ofert oraz odwołanie przetargu bądź zmiany jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyny.

WYMAGANIA OFERTOWE.PDF

OFERTA. PDF

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF

OŚWIADCZENIE O SPRZEDAŻ Z TRZECH LAT. PDF

OŚWIADCZENIE O SYTYACJI FINANSOWEJ. PDF

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI. PDF

WZÓR UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE. PDF

HARMONOGRAM. PDF

ZGŁOSZENIE DO ODBIORU KOŃCOWEGO. PDF

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI. PDF