00

O G Ł O S Z E N I E


Informujemy mieszkańców, że w siedzibie spółdzielni można odbierać rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za 2021 rok.

Przypominamy także o możliwości odebrania w siedzibie spółdzielni kart do PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łaziskach Górnych przy ul. Łazy) umożliwiającej nieodpłatne dostarczanie odpadów komunalnych taki jak zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady ulegające biodegradacji, w tym skoszoną trawę, chwasty i organiczne odpady kuchenne, baterie i akumulatory, przeterminowane leki i inne odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych, odpady remontowo-budowlane tj. niewielkie ilości pochodzące z drobnych remontów i napraw wykonywanych we własnym zakresie (roboty niewymagające zgłoszenia budowlanego lub pozwolenia na budowę/rozbiórkę).