00

Ważne!

WAŻNE !!!

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łaziskach
Górnych, przypomina mieszkańcom obecnie remontującym
mieszkanie jak i planującym przeprowadzenie remontu w

przyszłości, o zakazie składowania gruzu
w śmietnikach jak i w ich okolicy.

Zakaz ten dotyczy także opon, innych podzespołów i części samochodowych.

Powstały w trakcie remontu gruz, opony i inne części
samochodowe należy dostarczyć, we własnym
zakresie, do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

w Łaziskach Górnych przy ul. Łazy.
Jednocześnie przypominamy, że do PSZOK można nieodpłatnie
dostarczyć i ulokować następujące odpady komunalne: papier, tekturę,
metale, tworzywa sztuczne, szkło białe i kolorowe, opakowania
wielomateriałowe, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, odpady ulegające biodegradacji, w tym
skoszoną trawę, chwasty i organiczne odpady kuchenne, baterie i
akumulatory, przeterminowane leki i inne odpady niebezpieczne ze
strumienia odpadów komunalnych, odpady remontowo-budowlane tj.
niewielkie ilości pochodzące z drobnych remontów i napraw
wykonywanych we własnym zakresie (roboty niewymagające zgłoszenia
budowlanego lub pozwolenia na budowę/rozbiórkę).
Uwaga! Jeżeli w domu przeprowadzamy remont, który wymaga
zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, odpadami powstającymi przy jego
realizacji powinna zająć się firma, która remont wykonuje (jako wytwórca
odpadów powinna je zagospodarować zgodnie z obowiązującymi
przepisami).