00

Przetarg remont ścian balkonowych


Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łaziskach Górnych,
Os. Kościuszki 100, 43-173 Łaziska Górne, ogłasza przetarg na:

„Remont elewacji zewnętrznych ścian balkonowych i czołowych płyt żelbetowych balkonów w dwóch
budynkach wielomieszkaniowych usytuowanych w Łaziskach Górnych przy ul. Os. Kościuszki.
1. Postępowanie jest prowadzone w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego bez zastosowania
przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Przedmiot Zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji zewnętrznej ścian balkonowych i czołowych
płyt żelbetowych balkonów w dwóch budynkach, wykonanych w technologii wielkiej płyty

typu „FADOM”, usytuowanych w Łaziskach Górnych przy ul.:
1. Os. Kościuszki 103 – 6 pionów-30 balkonów,
2. Os. Kościuszki 105 – 4 piony -20 balkonów.

3. Oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
PRZETARG – „Remont balkonów w budynkach Os. Kościuszki w Łaziskach Górnych”
Miejsce składania ofert:
Biuro Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych, Os. Kościuszki 100
tel./fax. 32 224 33 13, tel. 32 224 30 39,
e-mail: gsm-laz @wp.pl ,
godziny urzędowania: poniedziałek 09:00 – 17:00; wtorek, środa, czwartek, piątek; 07:00 – 15:00,
Termin składania ofert: do 23.02.2022 r. do godz. 09.10.
4. Przetarg odbędzie się w siedzibie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych.
Otwarcie kopert nastąpi w dniu: 23.02.2022 r., o godz. 09.15 w Biurze Górniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych.
5. Pożądany termin realizacji zamówienia: II – IV kwartał 2022 r.
6. Wadium: 12 000,00 zł.
Warunkiem udziału w przetargu jest terminowe złożenie oferty w Biurze Spółdzielni oraz
wpłacenie wymaganego wadium przelewem na konto bankowe Spółdzielni Mieszkaniowej: BANK
Millennium nr 90 1160 2202 0000 0000 3240 2422, najpóźniej w dniu poprzedzającym
rozstrzygnięcie przetargu. Wymagane są dowody tożsamości jak i dowody wpłaty wadium do
wglądu przed przystąpieniem do przetargu.
7. SIWZ oraz wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia są dostępne na stronie
internetowej Spółdzielni www.gsm.laziska.pl oraz można je uzyskać w Biurze Górniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej w godzinach pracy.
Przed złożeniem oferty zalecamy dokonanie oględzin miejsca wykonania usługi.
Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: Tadeusz Kopiec.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty w przypadku złożenia ofert
zawierających takie same warunki.
8. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, zmiany warunków przetargu,
odstąpienia od przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.